Ying Chang

Kairos Affiliate Professor

DMin, Dallas Theological Seminary

MA, Dallas Theological Seminary

BB, Xiangtan University

back to all staff